'Whitney: Tribute To An Icon'. November 27th, Atria Books.

'Whitney: Tribute To An Icon'. November 27th, Atria Books.